Publieke inspraak methodedocument Valuta voor Veen (uitbreiding)

Het verlagen van het waterpeil in veenweidegebieden zorgt er onder meer voor dat grote hoeveelheden veen oxideren. Hierdoor komt er jaarlijks 7 miljoen ton CO2[vrij in Nederland. Behalve in veengebieden met een landbouwfunctie is er ook in veengebieden met een natuurfunctie sprake van verdroging met lagere grondwaterstanden en oxidatie van veen als gevolg. In het projecttype Valuta voor Veen (VvV) wordt CO2-emissie verminderd door het grondwaterpeil in ‘puur’ veengebieden en klei-op-veengebieden – al dan niet in agrarisch gebruik – omhoog te brengen met behulp van pompgestuurde infiltratie (Drukdrainage) of slootpeilverhoging, waardoor oxidatie van het veen en daarmee de uitstoot van CO2 wordt vermeden.

Het reeds vastgestelde methodedocument is onlangs uitgebreid waardoor het nu van toepassing is op zowel ‘puur’ veenweidegebieden als klei-op-veenweidegebieden met een voldoende dik ‘veenpakket’ en agrarische functie als voor behoud van en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden (natuurherstel/-uitbreiding in veengebieden). De uitbreiding betreft verder pompgestuurde infiltratie (drukdrainage). Deze uitbreiding is in het methodedocument gemarkeerd met oranje gekleurde tekstgedeelten.

We nodigen hierbij uit voor een publieke inspraak op de in de tekst gemarkeerde uitbreiding van de methode. In deze inspraakronde zullen alleen commentaren op de gemarkeerde teksten in behandeling worden genomen. Het document kan via deze link worden gelezen. De inspraak op deze uitbreiding sluit op 28 januari 2021. U kunt uw opmerkingen sturen naar Wytze van der Gaast: Wytze@jin.ngo

Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *