Over SNK

Na de oprichting in 2019 was 2020 het jaar voor de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) om een stevig fundament te leggen voor de vrijwillige koolstofmarkt in Nederland. In het bijgevoegde jaarverslag vindt u een overzicht van activiteiten- en resultaten; en onze verwachtingen voor de toekomst.

Klik hier voor het jaarverslag van SNK van 2020.

Deelnemers

Founding partners

 1. Staatsbosbeheer
 2. Syntraal B.V.
 3. Climate Neutral Group B.V.
 4. Van Iperen International
 5. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 6. Cycas Capital

Deelnemers Stichting Nationale Koolstofmarkt

 1. Climate Neutral Group B.V.
 2. Stichting Friese Milieufederatie
 3. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 4. Syntraal B.V.
 5. Stichting Waternet
 6. Staatsbosbeheer
 7. South Pole
 8. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
 9. Recell
 10. Forest Stewardship Council
 11. Van Iperen International
 12. Band op Spanning
 13. Stichting Zeeuws Duurzame Energie en Klimaatfonds, handelend onder de naam Zeeuws Klimaatfonds
 14. Re-N Technology B.V., handelend onder de naam Zitta Biogas, inzake Netwerk Mestvergisting Zuid-Holland
 15. GreenChoice
 16. Essent N.V.
 17. CLM Onderzoek en Advies B.V.
 18. Stichting CO2-Bank Utrecht
 19. GreenSand Stock N.V.
 20. Stichting Duurzaam Den Haag, handelend onder de naam Klimaatfonds Haaglanden
 21. Stichting Louis Bolk Instituut
 22. Mijnwater B.V.
 23. Stichting De Natuur en Milieufederaties
 24. Trees for All

De Rijksoverheid was partij bij de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (voorloper van SNK), maar kan geen deelnemer zijn bij SNK. Op uitnodiging van de Commissie van Deskundigen kan het Ministerie EZK en RVO gevraagd worden om advies over consistentie van een methodedocument of regel met overheidsbeleid.

Aanleiding

In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald om de ambities van het akkoord te halen. De EU maakt hier afspraken voor en Nederland vertaalt deze in beleid. Toch wordt nog lang niet alles geregeld en blijven potentiële emissiereducties liggen, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek. Dit potentieel kan worden benut via een marktinstrument dat financiële waarde toekent aan emissiereducties. Hierdoor wordt investeren in de projecten aantrekkelijker. De emissiereductie wordt onafhankelijk vastgesteld en per ton CO2-eq wordt één certificaat verstrekt. Partijen die (vrijwillig) willen investeren in het klimaat en zo willen bijdragen aan het halen van ‘Parijs’ kunnen deze certificaten kopen.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ondersteunt de vrijwillige, nationale koolstofmarkt door plannen te beoordelen en certificaten uit te geven voor geverifieerde emissiereductie. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt werd op 24 december 2019 opgericht.

Mogelijke sectoren

De stichting Nationale Koolstofmarkt kan certificaten uitgeven aan projecten uit sectoren die géén onderdeel vormen van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), waar de grote industrie en energiebedrijven deel van uitmaken. In sectoren zoals gebouwde omgeving, landbouw, bos en transport, kan een (vrijwillige) koolstofmarkt helpen emissies te reduceren. Partijen met projecten in deze sectoren kunnen zich bij de SNK melden als ze certificaten willen verkrijgen voor de CO2-winst van hun projecten.

Aansprekende lokale projecten

Voorbeelden van projecten die via de koolstofcertificaten van SNK worden gestimuleerd zijn, bijv.:

 • Het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden om veenoxidatie en daarmee uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.
 • Benutten van warmte van rioolwater voor verwarming van nutsgebouwen.
 • Bescherming van kwelders voor koolstofopslag (‘blue carbon’).
 • Recycling van cellulose uit rioolslib.
 • Het uitstrooien van olivijn op schouwpaden langs het spoor om CO2 uit de lucht te halen.
 • Vermindering van de methaanuitstoot bij runderen d.m.v. toedienen van voedingssupplementen
 • Revitaliseren of aanplant van bossen.

De organisatie

De Stichting Nationale Koolstofmarkt borgt de kwaliteit van de koolstofcertificaten, zodat de markt erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. SNK heeft hiervoor een set aan methoden vastgesteld voor verschillende project-typen voor het berekenen van emissie-reducties (het ‘Rulebook’). Projectpartijen gebruiken deze methoden bij het opstellen van een projectplan dat door SNK wordt gevalideerd. Projecten met een gevalideerd projectplan kunnen van start en emissies reduceren. De behaalde emissiereductie wordt door onafhankelijke deskundigen geverifieerd. Voor geverifieerde reducties geeft SNK certificaten uit aan de projectpartijen.

Regels en methoden in het Rulebook worden voorbereid binnen werkgroepen van SNK, gevolgd door een advies van de Commissie van Deskundigen. Op grond van het advies van de Commissie stelt het bestuur van SNK de regels en methoden vast en neemt deze op in het online Rulebook.

Hieronder volgt een overzicht van betrokken partijen en werkgroepen:

 • Deelnemers: dit zijn marktpartijen, incl. natuur- en milieuorganisaties.
 • Commissie van Deskundigen: adviesorgaan over regels en methoden voor het vaststellen van emissiereducties, met als leden Elfrieke van Galen, Catrinus Jepma en Paul Koutstaal.
 • Bestuur SNK: stelt regels en methoden vast en geeft certificaten uit.
 • Werkgroep 1 adviseert over regels en methoden voor vaststelling van emissiereductie per projecttype.
 • Werkgroep 2 adviseert over toepassen van regels op concrete projecten. Ook kan de werkgroep op basis van projectervaring methoden indienen bij Werkgroep 1.
 • Werkgroep 3 adviseert over markt- en handelsaspecten van de koolstofmarkt, bijvoorbeeld hoe de certificaten worden geregistreerd en transacties betrouwbaar plaatsvinden.
 • Directie en secretariaat: Wytze van der Gaast, JIN Climate & Sustainability.

De kosten van de stichting worden gedekt door vrijwillige bijdragen van de deelnemers. Op termijn zullen de kosten worden gedekt vanuit vergoedingen voor de diensten van de stichting (beoordelen methoden en projectplannen, registratie van certificaten en administratie van transacties).

Voorstellen voor methoden en projectplannen kunnen alleen worden ingediend door deelnemers. Deelnemers kunnen zitting nemen in werkgroepen en worden als eerste geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en over verstrekte certificaten.

Bestuur:

Hans Warmenhoven (voorzitter)

Jan-Pieter Peijs (penningmeester)

Arjen Struijk (secretaris)

Alex Ouwehand (algemeen bestuurslid)

 

Huishoudelijk reglement

De structuur van SNK is vastgelegd in de statuten. Volgens Artikel 14 van de statuten legt het bestuur de werkwijze van SNK vast in een Huishoudelijk Reglement. Dit document beschrijft de procedure voor het vaststellen van regels en methoden, de organisatie van SNK en de processen en werkverdeling binnen SNK.

Het huishoudelijk reglement kan hier bekeken worden (als PDF).