Over de Green Deal

Aanleiding

In december 2015 werd het klimaat-akkoord van Parijs gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald om de ambities van het akkoord te halen. EU maakt hier afspraken voor en Nederland vertaalt deze in beleid. Toch wordt nog lang niet alles geregeld en blijven potentiële emissiesreducties liggen, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek. Dit potentieel kan worden benut via een marktinstrument dat financiële waarde toekent aan emissiereducties op basis van projecten. Hierdoor wordt investeren in de projecten aantrekkelijker. De emissie-reductie wordt vastgesteld in verhandel-bare certificaten. Mogelijke kopers ervan zijn partijen die (vrijwillig) willen investeren in het klimaat en zo willen bijdragen aan het halen van ‘Parijs’.

De Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondersteunt dit markt-instrument. Marktpartijen werken hierbij samen met de Rijksoverheid om heldere regels af te spreken voor een betrouwbaar, transparant en efficiënt instrument. In mei 2017 is de Green Deal ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

“De green deal steunt lokale projecten en klimaatacties in allerlei sectoren en stimuleert kennis over en draagvlak voor CO2-reductie”

Mogelijke sectoren

De industriële en energiebedrijven vallen al onder het EU-emissiehandelssysteem (ETS). In sectoren zoals gebouwde omgeving, landbouw, bos en transport, kan een (vrijwillige) koolstofmarkt helpen emissies te reduceren.

Aansprekende lokale projecten

Voorbeelden van projecten die via de Green Deal worden gestimuleerd zijn:

 • gebruik van riothermie voor het verwarmen van openbare gebouwen, zoals zwembaden,
 • gebruik van mijnwater als buffer voor verwarming en koeling van gebouwen,
 • beschermen en vergroten van veenweidegebieden,
 • schone brandstof voor binnenschepen,
 • mestvergisters rendabeler maken,
 • mengen van het mineraal olivijn in tuinaarde of uitstrooien op schouw- paden langs het spoor om CO2 uit de lucht te halen.

De organisatie

De Green Deal regelt de samenwerking tussen Rijksoverheid, private partijen en maatschappelijke organisaties omtrent de vorming van een nationale koolstofmarkt. Private partijen stellen regels en methoden voor om emissiereducties vast te stellen. Een commissie van externe deskundigen geeft hierover advies, waarna de Green Deal Overleggroep de regels en methoden vaststelt. Deze worden in een Rulebook opgenomen en kunnen vervolgens door de markt worden gebruikt voor projecten en certificering van behaalde emissiereducties.

De Green Deal wordt ondersteund door een viertal werkgroepen. Hieronder volgt een overzicht van betrokken partijen en werkgroepen:

 • Partijen: ondertekenaars van de Green Deal, inclusief de Rijksoverheid, milieu- organisaties en projectontwikkelaars.
 • Commissie van Deskundigen: advies- orgaan over regels en methoden voor het vaststellen van emissiereducties, met als leden Elfrieke van Galen, Catrinus Jepma en Jacqueline Cramer.
 • Overleggroep: beslisorgaan bestaande uit afgevaardigden van Green Deal- partijen. De Rijksoverheid zit bij de Overleggroep als toehoorder. Besluiten van de Overleggroep worden in het Rulebook opgenomen.
 • Werkgroep 1 adviseert over regels en methoden voor vaststelling van emissiereductie per projecttype.
 • Werkgroep 2 adviseert over toepassen van regels op concrete projecten. Ook kan de werkgroep op basis van project- ervaring methoden indienen bij Werkgroep 1.
 • Werkgroep 3 adviseert over markt- en handelsaspecten van de koolstofmarkt, bijvoorbeeld hoe de certificaten worden geregistreerd en transacties betrouwbaar plaatsvinden.
 • Werkgroep 4 adviseert over voorlichting en communicatie rondom de Green Deal, inclusief de website en sociale media. Ook valt onder deze werkgroep een helpdesk voor algemene vragen.

JIN Climate and Sustainability verzorgt het secretariaat van de Green Deal.