Rulebook

Voor het bepalen van reductie van broeikasgasemissies of vastlegging van koolstof door middel van projecten, stelt de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt methoden en regels vast:

  • Methoden helpen projectontwikkelaars om volgens vaste stappen de emissiereductie of koolstofvastlegging van hun projecten uit te rekenen.
  • Regels zijn afspraken voor het opzetten en uitvoeren van projecten binnen de Green Deal, zoals: additionaliteit van een project aan beleid; het proces van valideren van een projectplan, verifiëren van behaalde emissiereductie en uitgifte van certificaten; in welk projectstadium certificaten kunnen worden uitgegeven; wat een koper van een certificaat ermee kan, enzovoort.

Methoden en regels op deze pagina zijn door Green Deal-partijen voorbereid, vervolgens voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke Commissie van Deskundigen, en voor publieke consultatie op deze website geplaatst. Na deze inspraak worden methoden en regels definitief vastgesteld door de Green Deal en op deze pagina gepubliceerd. Hierna zijn ze vrij te gebruiken voor projecten binnen Nederland.

Methoden worden volgens een vast stramien beschreven. Dit stramien kan hier worden gedownload.

Methoden per projecttype

Emissiereductie in veenweidegebieden

(Opmerking: Op blz. 18 van het methodedocument wordt gesproken over ex-ante uitgifte van certificaten. Deze mogelijkheid wordt momenteel binnen SNK opnieuw geanalyseerd en het is daarmee onzeker of ex-ante uitgifte van certificaten in de toekomst mogelijk is. )

An English version of the methodology document has been made available with support of the programme Interreg:

CO2-emission reduction through increase in groundwater levels in peatland areas (Paying for Peat)

(Note: the English version is only available for information purpose. For submission of project plans, the Dutch version must be used).

Acqua- en riothermie bij objecten van maatschappelijk nut

Methaan emissiereductie door toevoeging van een supplement aan veevoeder

Regels