SNK werkwijze

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit op grond van via projecten behaalde emissiereductie (van CO2-eq.) of koolstofvastlegging. De emissiereductie wordt bepaald volgens regels en methoden zoals door SNK vastgesteld. De structuur van SNK is vastgelegd in de statuten. Volgens Artikel 14 van de statuten legt het bestuur de werkwijze van SNK vast in een Huishoudelijk Reglement. Dit document beschrijft de procedure voor het vaststellen van regels en methoden, de organisatie van SNK en de processen en werkverdeling binnen SNK.

Het huishoudelijk reglement kan hier bekeken worden (als PDF).