Organisatie & Bestuur

De organisatie

De Stichting Nationale Koolstofmarkt borgt de kwaliteit van de koolstofcertificaten, zodat de markt erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. SNK heeft hiervoor een set aan methoden vastgesteld voor verschillende project-typen voor het berekenen van emissie-reducties (het ‘Rulebook’). Projectpartijen gebruiken deze methoden bij het opstellen van een projectplan dat door SNK wordt gevalideerd. Projecten met een gevalideerd projectplan kunnen van start en emissies reduceren. De behaalde emissiereductie wordt door onafhankelijke deskundigen geverifieerd. Voor geverifieerde reducties geeft SNK certificaten uit aan de projectpartijen.

SNK is een onafhankelijke entiteit, d.w.z. de methodedocumenten en regels worden alleen door het bestuur van SNK, met onafhankelijke bestuursleden, vastgesteld, zonder formele betrokkenheid daarin en invloed daarop van derden, Rijksoverheid noch publieke en private partijen.

Regels en methoden in het Rulebook worden voorbereid binnen werkgroepen van SNK, gevolgd door een advies van de Commissie van Deskundigen. Op grond van het advies van de Commissie stelt het bestuur van SNK de regels en methoden vast en neemt deze op in het online Rulebook.

Hieronder volgt een overzicht van betrokken partijen en werkgroepen:

  • Deelnemers: dit zijn marktpartijen, incl. natuur- en milieuorganisaties.
  • Commissie van Deskundigen: adviesorgaan over regels en methoden voor het vaststellen van emissiereducties, met als leden Elfrieke van Galen, Catrinus Jepma en Paul Koutstaal.
  • Bestuur SNK: stelt regels en methoden vast en geeft certificaten uit.
  • Werkgroep projecttypen, regels en methoden: regels en methoden voor vaststelling van emissiereductie per projecttype en advies over toepassen van regels op concrete projecten. 
  • Directie en secretariaat: Wytze van der Gaast, JIN Climate & Sustainability.

De kosten van de stichting worden gedekt door vrijwillige bijdragen van de deelnemers. Op termijn zullen de kosten worden gedekt vanuit vergoedingen voor de diensten van de stichting (beoordelen methoden en projectplannen, registratie van certificaten en administratie van transacties).

Voorstellen voor methoden en projectplannen kunnen alleen worden ingediend door deelnemers. Deelnemers kunnen zitting nemen in werkgroepen en worden als eerste geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en over verstrekte certificaten.

Bestuur:

  • Hans Warmenhoven (voorzitter)
  • Alex Ouwehand (penningmeester)
  • Ton van Dril (secretaris)
  • Mylène Zambon (bestuurslid algemeen)
  • Egbert Liese (bestuurslid algemeen)

Huishoudelijk reglement