Over SNK

Aanleiding

In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald om de ambities van het akkoord te halen. De EU maakt hier afspraken voor en Nederland vertaalt deze in beleid. Toch wordt nog lang niet alles geregeld en blijven potentiële emissiereducties liggen, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek. Dit potentieel kan worden benut via een marktinstrument dat financiële waarde toekent aan emissiereducties. Hierdoor wordt investeren in de projecten aantrekkelijker. De emissiereductie wordt onafhankelijk vastgesteld en per ton CO2-eq wordt één certificaat verstrekt. Partijen die (vrijwillig) willen investeren in het klimaat en zo willen bijdragen aan het halen van ‘Parijs’ kunnen deze certificaten kopen.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ondersteunt de vrijwillige, nationale koolstofmarkt door plannen te beoordelen en certificaten uit te geven voor geverifieerde emissiereductie. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt werd op 24 december 2019 opgericht.

Mogelijke sectoren

De stichting Nationale Koolstofmarkt kan certificaten uitgeven aan projecten uit sectoren die géén onderdeel vormen van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), waar de grote industrie en energiebedrijven deel van uitmaken. In sectoren zoals gebouwde omgeving, landbouw, bos en transport, kan een (vrijwillige) koolstofmarkt helpen emissies te reduceren. Partijen met projecten in deze sectoren kunnen zich bij de SNK melden als ze certificaten willen verkrijgen voor de CO2-winst van hun projecten.

Aansprekende lokale projecten

Voorbeelden van projecten die via de koolstofcertificaten van SNK worden gestimuleerd zijn, bijv.:

  • Het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden om veenoxidatie en daarmee uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.
  • Benutten van warmte van rioolwater voor verwarming van nutsgebouwen.
  • Bescherming van kwelders voor koolstofopslag (‘blue carbon’).
  • Recycling van cellulose uit rioolslib.
  • Het uitstrooien van olivijn op schouwpaden langs het spoor om CO2 uit de lucht te halen.
  • Vermindering van de methaanuitstoot bij runderen d.m.v. toedienen van voedingssupplementen
  • Revitaliseren of aanplant van bossen.